CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP
Số: 001/BBTHHĐ

-     Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;
-    Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
-    Căn cứ  Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
-    Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 có hiệu lực từ 01/01/2015;

Hôm nay, ngày 30 tháng 03 năm 2017 đại diện hai bên gồm có:

BÊN GIAO HÓA ĐƠN: CÔNG TY TNHH ABC
Địa chỉ: ……
MST: …..
Đại diện: ……     Chức vụ: …..

BÊN NHẬN HÓA ĐƠN: CÔNG TY TNHH EDG
Địa chỉ: ……
MST: …..
Đại diện:………………………………..        Chức vụ: …………………………….
Hai bên thống nhất lập biên bản thu hồi Liên 2 hóa đơn 01GTKT3/001 có ký hiệu TN/15P, số 0000198 ngày 21/03/2017 để xóa bỏ theo quy định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn 01GTKT3/001 có ký hiệu TN/15P, số 0000290 ngày 30/03/2017.  
Lý do thu hồi: viết sai mã số thuế công ty

Chúng tôi cam kết và hoản toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trên. Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN                                                            ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN
 

TFIC
0908 945 442

  1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành
  2. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh
  3. Khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh
  4. Cách xử lý hóa đơn viết sai mới nhất 2018
  5. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn khi viết sai mst công ty
  6. 7 điều phải biết khi mua bất động sản hình thành trong tương lai
  7. Có bị phạt hay không khi làm mất hóa đơn