lịch nộp báo cáo thuế trong năm 2017

TFIC
0908 945 442

  1. Thành lập doanh nghiệp tư nhân
  2. Thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ
  3. Thành lập công ty cổ phần
  4. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành
  5. 7 cảnh báo dành cho những người chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ
  6. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh
  7. Khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh
  8. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán
  9. Trường hợp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nào ở đây liên quan đến bạn