Lệ phí môn bài 2017 áp dụng đối với cá nhân, hộ gia đình, tổ chức sản xuất kinh doanh

Căn cứ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 quy định mức lệ phí môn bài:

phí môn bài áp dụng cho cá nhân, hộ gia đình kinh doanh

phí môn bài 2017 áp dụng đối với tổ chức kinh doanh

Mức nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức quy định trên đây căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.       

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm. Vì vậy, để tránh mắc lỗi này, chúng ta cần thực hiện kê khai lệ phí môn bài:

- Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.
- Hồ sơ khai lệ phí môn bài là Tờ khai lệ phí môn bài.

tờ khai lệ phí môn bài 2017

- Người nộp lệ phí môn bài nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp:
  + Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;
  + Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.
- Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.

TFIC
0908 945 442

  1. Cách xử lý hóa đơn viết sai mới nhất 2017
  2. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn khi viết sai mst công ty
  3. 7 điều phải biết khi mua bất động sản hình thành trong tương lai
  4. Có bị phạt hay không khi làm mất hóa đơn
  5. Cá nhân kinh doanh trên facebook có phải khai thuế, nộp thuế không?
  6. Thuế suất giá trị gia tăng, thuế suất thu nhập cá nhân từng ngành nghề đối với cá nhân kinh doanh
  7. Có được bán hàng thấp hơn giá vốn không?