Làm thế nào để đóng ít số thuế TNDN phải nộp

Công thức chung tính thuế TNDN:

Thuế TNDN phải nộp = [Thu nhập tính thuế - Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có) ] x Thuế suất thuế TNDN  
Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)
Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu - Chi phí được trừ) + Thu nhập khác

Công thức rút gọn tính thuế TNDN:

Thuế TNDN phải nộp = Lợi nhuận  x  Thuế suất thuế TNDN  
Lợi nhuận = Doanh thu - [Chi phí đầu vào có hóa đơn, chứng từ hợp lệ + Các khoản lỗ kỳ trước + Thu nhập được miễn thuế + Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)]

Doanh thu được tính dựa vào hóa đơn xuất ra cho khách hàng, hoạt động đầu tư tài chính và các khoản thu nhập khác như tiền lãi ngân hàng.... Chi phí đầu vào, Các khoản lỗ, Thu nhập được miễn thuế, Phần trích lập quỹ KH&CN được căn cứ vào hóa đơn mua vào, biên lai, giấy chứng nhận, văn bản nội bộ hợp pháp của doanh nghiệp.

Nếu Doanh thu < = [Chi phí đầu vào có hóa đơn, chứng từ hợp lệ + Các khoản lỗ kỳ trước + Thu nhập được miễn thuế + Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)], thì Lợi nhuận <= 0, Thuế TNDN phải nộp = 0.

Nếu Doanh thu > [Chi phí đầu vào có hóa đơn, chứng từ hợp lệ + Các khoản lỗ kỳ trước + Thu nhập được miễn thuế + Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)], thì Lợi nhuận > 0, Thuế TNDN phải nộp > 0. Trường hợp này, doanh nghiệp muốn đóng ít số thuế TNDN phải nộp, thì thực hiện một trong các cách sau:

     1- Làm tăng khoản [Chi phí đầu vào có hóa đơn, chứng từ hợp lệ + Các khoản lỗ kỳ trước + Thu nhập được miễn thuế + Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)]. Khi mua bất kỳ mặt hàng nào, hãy yêu cầu đối tác, nhà cung cấp, tổ chức, cá nhân kinh doanh xuất hóa đơn, biên lai đầy đủ và hợp pháp. Các chi phí; Hợp đồng thuê văn phòng; Hợp đồng lao động, bảng chấm công, bảng lương có chữ ký của nhân viên với tiền lương căn cứ vào quyền điều chỉnh, thỏa thuận của chủ doanh nghiệp.
     2- Doanh nghiệp xem xét có phải xuất hóa đơn cho khách hàng hay không
     3- Kết hợp đồng thời hai cách trên.

TFIC
0908 945 442

  1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành
  2. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh
  3. Khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh
  4. Cách xử lý hóa đơn viết sai mới nhất 2017
  5. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn khi viết sai mst công ty
  6. Có được bán hàng thấp hơn giá vốn không?