Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong tất cả các trường hợp

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

 - Thu nhập từ 2 triệu trở lên ký hoặc không ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng: cá nhân cư trú có mã số thuế TNCN sẽ bị người sử dụng lao động khấu trừ 10% thu nhập. Nếu cá nhân cư trú chỉ có một nguồn thu nhập và tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân đó có thể làm mẫu 23/BCK-TNCN gửi cho người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động sẽ căn cứ vào đó, tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo điểm i khoản 1 điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và ngược lại, đối với cá nhân cư trú chưa có mã số thuế TNCN sẽ bị khấu trừ 10% theo công văn 8817/BTC-TCT và không xem xét đến yếu tố gia cảnh.

 - Thu nhập trên 9 triệu ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên: Cá nhân cư trú (không phân biệt có mã số thuế hay chưa có mã số thuế TNCN) đều bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại nhiều nơi (theo điểm b.1 điều 25 Thông tứ số 111/2013/TT-BTC):

biểu thuế luỹ tiến từng phần

Lưu ý:

Căn cứ tính số thuế thu nhập cá nhân (phải nộp) bị khấu trừ trên cơ sở Thu nhập tính thuế và Thuế suất

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - khoản giảm trừ gia cảnh bản thân - khoản giảm trừ người phụ thuộc - khoản bảo hiểm bắt buộc

Giảm trừ gia cảnh bản thân 9 triệu một lần trong tổng thu nhập có được từ nhiều nơi, nhiều nguồn thu nhập hoặc lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi (Điểm a, c.1.1,khoản 1 điều 9).

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - thu nhập được miễn thuế

Thu nhập được miễn thuế: tiền ăn giữa ca, ăn trưa không vượt 730k/tháng; tiền phụ cấp trang phục không quá 5 triệu/năm; phụ cấp điện thoại, công tác phí, đi lại; tiền thuê nhà không quá 15% thu nhập chịu thuế (không bao gồm tiền điện, nước, internet, dịch vụ kèm theo); tiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ, lễ, làm việc ban đêm được trả cao hơn ngày bình thường.

Người sử dụng lao động thứ hai, thứ ba... có thể khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân từ nguồn thu nhập vãng lai bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu tại đơn vị mình của cá nhân đang có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động thứ nhất từ 3 tháng trở lên (Điểm c.4 khoản 2 điều 26).

Cách tính số thuế TNCN phải nộp theo các bậc thuế (Phụ lục 01/PL-TNCN Thông tư số 111/2013/TT-BTC):

                                                           Bậc 1: Thu nhập tính thuế X Thuế suất

                                                           Bậc 2: 10%Thu nhập tính thuế - 0,25 triệu vnđ

                                                           Bậc 3: 15%Thu nhập tính thuế - 0,75 triệu vnđ

                                                           Bậc 4: 20%Thu nhập tính thuế - 1,65 triệu vnđ

                                                           Bậc 5: 25%Thu nhập tính thuế - 3,25 triệu vnđ

                                                           Bậc 6: 30%Thu nhập tính thuế - 5,85 triệu vnđ

                                                           Bậc 7: 35%Thu nhập tính thuế - 9,85 triệu vnđ

Cá nhân có thu nhập trên 100 triệu/ năm từ việc hợp tác kinh doanh với tổ chức, hoặc cho tổ chức thuê tài sản và cá nhân có ủy quyền cho tổ chức khai thuế và nộp thuế thay. Trường hợp này, cá nhân không chỉ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mà còn bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

Cá nhân có thu nhập từ tổ chức, cá nhân thông qua việc đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng theo Biểu thuế toàn phần:

biểu thuế toàn phần

Lưu ý:

Theo điều 15 Thông tư số 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ trúng thưởng chỉ phát sinh khi thu nhập tính thuế là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng.

Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khai thuế và nộp thuế thay, theo đó tổ chức, cá nhân sẽ khấu trừ số thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân có tiền hoa hồng trên 100 triệu đồng/ năm tại một nơi từ việc làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp. Trường hợp trong năm cá nhân phát sinh hoạt động kinh doanh từ nhiều nơi và cá nhân dự kiến hoặc xác định được tổng doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì có thể uỷ quyền theo quy định của pháp luật để doanh nghiệp khấu trừ thuế đối với số tiền hoa hồng nhận được tại đơn vị từ 100 triệu/năm trở xuống. Số thuế khấu trừ bằng 5% số tiền hoa hồng trên 100 triệu đồng.

TFIC
0908 945 442

  1. Thành lập doanh nghiệp tư nhân
  2. Thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ
  3. Thành lập công ty cổ phần
  4. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành
  5. 7 cảnh báo dành cho những người chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ
  6. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh
  7. Khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh
  8. 7 điều phải biết khi mua bất động sản hình thành trong tương lai