Doanh nghiệp có quyền bán hàng thấp hơn giá vốn không?

Nhiều doanh nghiệp, các bạn kế toán nhiều năm kinh nghiệm cho rằng bán hàng với giá cả như thế nào là quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp, cho dù bán lỗ mặc dù có lý do như hàng tồn lâu cần thu hồi vốn, hàng nhập khẩu lúc nhập cả lô thì giá cao nhưng giá thị trường giảm thì điều chỉnh giá bán theo giá thị trường, rồi gần hết hạn sử dụng, kém chất lượng.

Trên thực tế, doanh nghiệp gặp phải tình trạng trên rất nhiều và đều kê khai thuế theo giá bán lỗ hoặc lợi dụng việc bán lỗ để phá giá, tránh thuế, chuyển giá, giao dịch liên kết nhằm trục lợi. Đây đều là hành vi vi phạm pháp luật, cụ thể Thông tư 156/2013/TT-BTC điểm b khoản 2 điều 25 có quy định: "Qua kiểm tra hàng hóa mua vào, bán ra thấy người nộp thuế hạch toán giá trị hàng hóa mua vào, bán ra không theo giá thực tế thanh toán phù hợp với thị trường. Cơ quan thuế có thể tham khảo giá hàng hoá, dịch vụ do cơ quan quản lý nhà nước công bố cùng thời điểm, hoặc giá mua, giá bán của các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề, cùng mặt hàng hoặc giá bán của doanh nghiệp kinh doanh cùng mặt hàng có qui mô kinh doanh và số khách hàng lớn tại địa phương để xác định giá thực tế thanh toán phù hợp với thị trường làm căn cứ ấn định giá bán, giá mua và số thuế phải nộp."

có được bán hàng thấp hơn giá vốn không

Bán hàng thấp hơn giá vốn, hay gọi là bán lỗ, bán hàng giảm giá là một hình thức khuyến mại theo khoản 3 điều 92 Luật thương mại số 36/2005/QH11. Khi doanh nghiệp bán hàng giàm giá thì phải gửi thông báo bằng văn bản về chương trình khuyến mại đến Sở công thương theo khoản 1 điều 15 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại. Theo điều 6 nghị định này, mức giảm giá tối đa đối với hàng hoá, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hoá, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại. Và khoản 4 và 5 điều 9 nghị định có đề cập:
"4. Tổng thời gian thực hiện chương trình khuyến mại bằng cách giảm giá đối với một loại nhãn hiệu hàng hoá, dịch vụ không được vượt quá 90 (chín mươi) ngày trong một năm; một chương trình khuyến mại không được vượt quá 45 (bốn mươi lăm) ngày. 5. Nghiêm cấm việc lợi dụng hình thức khuyến mại này để bán phá giá hàng hóa, dịch vụ".

Căn cứ các quy định pháp luật này, việc doanh nghiệp bán hàng thấp hơn giá vốn như trên sẽ bị nhà nước truy thu thuế, xử phạt vi phạm hành chính về thuế và thương mại. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp khác bán hàng thấp hơn giá vốn như doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, nợ nần đến hạn phải thanh toán, kinh doanh thua lỗ liên tục, không ai mua hàng buộc phải bán lỗ...sẽ không bị xem là hành vi vi phạm pháp luật khi doanh nghiệp chứng minh được.

TFIC
0908 945 442

  1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành
  2. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh
  3. Khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh
  4. Cách xử lý hóa đơn viết sai mới nhất 2017
  5. Có bị phạt hay không khi làm mất hóa đơn
  6. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán