Thủ tục giãn tiến độ đầu tư

Nhà đầu tư có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đề nghị giãn tiến độ đầu tư (tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư) so với tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ gồm:

- Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan ban đầu cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư

Thời gian: 10 ngày làm việc

Phí, lệ phí (nếu có): 0 đ

TFIC
0908 945 442

  1. Thành lập doanh nghiệp tư nhân
  2. Thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ
  3. Thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ
  4. Thành lập công ty cổ phần
  5. Dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh/ thành phố
  6. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư FDI
  7. Dự án của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
  8. Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do thay đổi tên đầu tư