Rút một phần vốn ra khỏi công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014 tại Khoản 5 Điều 76. Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty:
"Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì chủ sở hữu và cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty".

Trên cơ sở quy định này, chủ sở hữu công ty có thể rút một phần vốn ra khỏi công ty, điều này đồng nghĩa sẽ giảm vốn điều lệ.

Chủ sở hữu làm Đơn xin rút một phần vốn gửi công ty, và công ty ra văn bản chấp thuận có chữ ký của đại diện và đóng dấu công ty.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc giảm vốn điều lệ (ngày ban hành quyết định giảm vốn điều lệ), chủ sở hữu chuẩn bị hồ sơ sau nhằm thông báo đến Sở kế hoạch đầu tư:
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
2. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;
3. Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ;

TFIC
0908 945 442

  1. Thành lập doanh nghiệp tư nhân
  2. Thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ
  3. Thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ
  4. Thành lập công ty cổ phần
  5. Đăng ký ngành môi giới bất động sản phải có chứng chỉ môi giới?
  6. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành
  7. Lệ phí môn bài 2017 áp dụng đối với cá nhân, hộ gia đình, tổ chức sản xuất kinh doanh
  8. Có được bán hàng thấp hơn giá vốn không?