Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và giãn tiến độ đầu tư

Khác nhau về khái niệm:

Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án là việc điều chỉnh tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có), tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án.

Giãn tiến độ đầu tư là việc nhà đầu tư kéo dài thời hạn thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật từ sau khi dự án được quyết định đầu tư đến thời điểm hoàn thành dự án, đưa vào khai thác, sử dụng.

Khác nhau về hình thức:

Mục tiến độ thực hiện dự án được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Mục tiến độ đầu tư không được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Khác nhau về thủ tục:

Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án: nhà đầu tư làm thủ tục điều chỉnh nội dung dự án đầu tư

Giãn tiến độ đầu tư: nhà đầu tư làm thủ tục giãn tiến độ đầu tư

Khác nhau về kết quả thủ tục:

Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Giãn tiến độ đầu tư: Văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư

Quý doanh nhân có thắc mắc vui lòng liên hệ:

TFIC
0908 945 442

  1. Thành lập doanh nghiệp tư nhân
  2. Thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ
  3. Thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ
  4. Thành lập công ty cổ phần
  5. Dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh/ thành phố
  6. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư FDI
  7. Dự án của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
  8. Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do thay đổi tên đầu tư
  9. Thủ tục giãn tiến độ đầu tư
  10. Có được bán hàng thấp hơn giá vốn không?