Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương điều chỉnh các nội dung:

- Tên dự án đầu tư;

- Tên nhà đầu tư (không bao gồm việc thay đổi từ nhà đầu tư này sang nhà đầu tư khác);

- Địa chỉ của nhà đầu tư.

Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

- Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan ban đầu cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thời gian: 03 ngày làm việc

Phí, lệ phí (nếu có): 0 đ

TFIC
0908 945 442

  1. Thành lập doanh nghiệp tư nhân
  2. Thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ
  3. Thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ
  4. Thành lập công ty cổ phần
  5. Dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh/ thành phố
  6. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư FDI
  7. Dự án của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
  8. Thủ tục giãn tiến độ đầu tư
  9. Có được bán hàng thấp hơn giá vốn không?